Thứ sáu, Ngày 31 Tháng 10 Năm 2014
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 65  
 
2 6 5 4 2 3
 
 
Hoạt động chuyên môn
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2011-2012

 

      UBND HUYỆN AN LÃO                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS AN TIẾN                                                Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
   
       SỐ: 02/KH- THCS                                                         An Tiến, ngày 20 tháng 9 năm 2011
 
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN
 
Năm học 2011 - 2012
A. Những căn cứ xây dựng kế hoạch :
    Căn cứ vào Quyết định số 2094/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/5/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về “Nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2011 - 2012.”
    Căn cứ vào Quyết định số 1124/ QĐ-UBND ngày 26/7/2011 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2011-2012.
    Căn cứ vào công văn của Vụ giáo dục trung học Bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011- 2012
    Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, Sở GD và ĐT Hải Phòng và thực hiện kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Lão.
     Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.
     Căn cứ  kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường, tổ chuyên môn, Trường THCS An Tiến xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
* Thuận lợi:
 Năm học 2011 – 2012 trường THCS An Tiến có 10 lớp có 29 GV đứng lớp. (đạt tỉ lệ 2.9 GV/1 lớp)
- Trình độ đào tạo:
+ Đại học:   19 Đ/c (CBQL: 02)
+ CĐSP: 12 Đ/c
- Bình quân tuổi đời:  33 (trẻ nhất: 23 tuổi; Cao nhất: 56 tuổi)
- Năng lực giảng dạy được đánh giá trong năm học trước:
+ Loại Giỏi: 14 Đ/c
+ Loại Khá: 09 Đ/c
+ Loại ĐYC: 2 Đ/c
- Số CSTĐ cấp Cơ sở: 09 Đ/c, CSTĐ cấp Thành phố: 02 đc
- Tư tưởng , đạo đức đội ngũ GV: 100% GV có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn an tâm công tác, có ý thức khắc phục mọi khó khăn trở ngại, phấn đấu vươn lên trong công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đa số cán bộ giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần học hỏi, tự học cao.
* Khó khăn: - Một số đồng chí GV tuổi cao do đó việc tiếp cận và sử dụng CN dạy học hiện đại còn hạn chế.
II- NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU CHÍNH:
1-    CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
- Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ năm học. 
- Tiếp tục thực hiện tốt các yêu cầu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, đổi mới kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục pháp luật, đặc biệt là an toàn giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội.
1.1 Tiếp tục tổ chức học tập quán triệt sâu sắc NQ ĐH Đ XI và các nghị quyết của BCH TƯ khoá XI, triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm chuyển biến và nâng cao nhận thức, hành động trong đội ngũ CB GV. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc quan điểm GD toàn diện, coi trọng và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị đạo đức lối sống cho CBGV và HS.  
1.2. Củng cố và nâng cao chất lượng PCGD THCS, tổ chức thực hiện có hiệu quả PC bậc TH và nghề
1.3. Bồi dưỡng cách thức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, xây dựng kế hoạch giảng dạy, kế hoạch nhóm, tổ chuyên môn.
1.4. Thực hiện có hiệu quả yêu cầu ĐMPP dạy học của giáo viên, trú trọng bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh, giúp HS chủ động tiếp thu kiến thức cơ bản và hiểu ngay trên lớp, SD có hiệu quả ĐD, TBDH trong giảng dạy, tăng cường áp dụng bản đồ tư duy trong dạy học để phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh  , nghiêm túc trong kiểm tra đánh giá XLHS yêu cầu thực chất phản ánh đúng chất lượng dạy và học của mỗi giáo viên.  
1.5. Tích cực bồi dưỡng kiến thức tin học, giúp giáo viên ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy đạt hiệu quả cao .
1.6. Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, tăng cường dân chủ, kỉ luật, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường, chống tiêu cực, bảo thủ, trì trệ trong quản lý, quản lý chặt chẽ chất lượng GD, thi HK và xét TNTHCS tổ chức nghiêm túc, đánh giá công bằng, phản ánh đúng trình độ học tập của học sinh.
1.7. Bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng giúp học sinh học tập tích cực, ứng dụng bản đồ tư duy trong quản lí và giảng dạy đạt hiệu quả cao.
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1) CÔNG TÁC THAM MƯU:
   - Với PGD cần có kế hoạch chỉ đạo chuyên môn với các trường một cách khoa học hợp lí, tăng cường cơ cở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy cho nhà trường, đầu tư thêm giáo viên có kinh nghiệm về trường đặc biệt là các bộ môn còn thiếu nhiều như toán và tin. Ra các văn bản hướng dẫn chỉ đạo chuyên môn thật chi tiết.
   - Với UBND xã: Tiếp tục đầu tư CSVC, trang TBDH, tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân lao động về ý nghĩa của việc học tập của con em, đặc biệt là trong công tác huy động đối tượng trong độ tuổi đến trường học tập.
 2) CÔNG TÁC KIỂM TRA:
   - Tích cực dự giờ giáo viên, khảo sát góp ý kiến đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, phối kết hợp với 2 tổ chuyên môn và giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, làm tốt công tác rút kinh nghiệm, tăng cường kiểm tra đột xuất và định kì.
  - Kiểm tra về những vấn đề có liên quan đến ĐM chương trình, ĐMPP GDPT.
   - Kiểm tra bài soạn, thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, kiểm tra về việc thực hiện qui chế đánh giá, xếp loại học sinh.
    - Kiểm tra việc sủ dụng bảo quản thiết bị đồ dùng dạy học, đặc biệt là coi trọng việc sử dụng đồ dùng của giáo viên và học sinh trên lớp, kiên quyết kiểm điểm những giáo viên không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả đồ dùng dạy học khi lên lớp.
    - Kiểm tra việc sinh hoạt các tổ, nhóm chuyên môn nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến trực tiếp của giáo viên.
3)VỀ VIỆC TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN:
   - Tập trung tổ chức dự giờ dạy thể nghiệm của giáo viên đặc biệt là việc áp dụng CNTT vào giảng dạy, phấn đấu TB mỗi giáo viên dạy thể nghiệm bằng công nghệ thông tin từ 2 đến 4 tiết trên học kỳ.
 
   - Hướng dẫn giáo viên về các nội dung công việc cần làm trong từng tháng và cả năm học.
   - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, tập trung vào các giải pháp sáng tạo kĩ thuật trong dạy học, và sử dụng TBDH hiện đại.
 - Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, đề tài ĐMPP, tăng cường ứng dụng của các đề tài vào thực tế giảng dạy trong nhà trường.
4) THAM GIA ĐẦY ĐỦ CÁC CHUYÊN ĐỀ, lớp bồi dưỡng do cấp trên chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chế độ báo cáo, nội dung báo cáo trung thực, kịp thời đúng với sự chỉ đạo của cấp trên.
5) TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ RÚT KINH NGHIỆM:
- Về việc chỉ đạo và thực hiện sau hàng tháng, học kì và cả năm học.
- Về công tác tham mưu với các cấp.
- Tăng cường đề suất ý kiến với cấp trên.
 B.HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
1/. Bồi dưỡng tại chỗ:
* Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị trách nhiệm nghề nghiệp.
+ Chỉ tiêu: - 100% cán bộ giáo viên học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
                  - 100% cán bộ, giáo viên thực hiện đúng kỉ cương, pháp lệnh công chức, quy chế cơ quan, thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo.
                  - 100% cán bộ, GV thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành.
+ Biện pháp thực hiện:
    -Tổ chức cho GV học tập Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nâng cao việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhà trường, điạ phương, khơi dậy niềm tự hào là GV của nhà trường có bề dày thành tích hơn 50 năm là trường tiên tiến xuất sắc.
    - Tổ chức cho GV học tập rèn luyện theo 6 điểm tư cách của người GV Hải Phòng.
- Thực hiện cuộc vận động  Chống vi phạm đạo đức của nhà giáo”. Cuộc vận động “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
 
- Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, học tập điều lệ trường phổ thông, các nghị định của Chính phủ, các chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hện các cuộc vận động trong nghành.
- Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung....
* Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề :
+ Chỉ tiêu:             GV Giỏi:   12- 15 Đ/c
                              GV Khá:    10 - 12 Đ/c
                              GV ĐYC:   1 –2 đc
                              CSTĐ cơ sở: 14 Đ/c.
                              CSTĐ cấp TP: 02 đ/c
+ Giải pháp thực hiện:
- Phân công GV dạy các môn, lớp đúng chuyên môn, đảm bảo có GVG cùng nhóm kèm cặp, giúp đỡ GV mới vào nghề, thực hiện nghiêm túc các quy định trong dạy học.
- Tạo điều kiện để GV phát huy được khả năng của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức cho GV thực hiện tốt kế hoạch dự giờ , thăm lớp, học tập các chuyên đề, tích cực tham gia phong trào thi GVG, dạy nhóm, dạy tổ, bồi dưỡng tay nghề, thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuần, tháng, học kì.
- Coi trọng việc tự học, tự BDTX, khôi phục và phát huy phong cách của người GV An Tiến với phong trào “Tự học - Tự rèn”; “Thầy là ta, trò là ta”.
- Triển khai kế hoạch học tập bồi dưỡng CM thể hiện qua các CĐ đổi mới PPGD ở tổ CM mỗi tuần 1 buổi, tăng cường chất lượng SHCM nhóm, tổ, Cụm, Huyện.
Tích cực bồi dưỡng CM theo nhiều hình thức: Tự học, tự BD qua các phương tiện thông tin. Sinh hoạt nhóm theo quy trình: Bàn xây dựng bài dạy -Thống nhất nội dung, KTCB, PP- Cử đại diện Thể hiện- Rút kinh nghiệm - Triển khai dạy đại trà các lớp. Qua SHCM thống nhất PP chung cho từng kiểu bài, dạng bài.
- Tích cực triển khai công nghệ thông tin trong dạy học. Rà soát, phân loại trình độ giáo viên về tin học, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để nâng cao trình độ tin học theo các mức độ:
          Từ biết sử dụng thành sử dụng thành thạo
          Từ chưa biết sử dụng thành biết sử dụng.
Tích cực sử dụng CNTT vào dạy học thông qua việc soạn giảng bằng GAĐT, áp dụng các phần mềm, tập huấn sử dụng bản đồ tư duy trong việc dạy học để phát huy tích tích cực tự học của học sinh ,xây dựng kho dữ liệu thông tin điện tử, bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan, xây dựng ngân hàng đề thi ở các môn học.
Tất cả các môn học xây dựng kho dữ liệu làm ngân hàng đề kiểm tra với yêu cầu sau mỗi chương soạn 20 câu trắc nghiệm loại 4 phương án lựa chon A, B, C, D theo 3 cấp độ: 6 câu nhận biết, 8 câu thông hiểu, 6 câu vận dụng.
Giáo viên sinh tiến hành xây dựng kho trữ liệu điện tử môn sinh theo sự phân công của PGD.
- Tổ chức tốt các hoạt động CMNV, nâng cao chất lượng dạy và học.
- Tổ chức có chất lượng SHCM tổ, nhóm theo thời gian quy định.
- Tổ chức tốt các chuyên đề Cụm, Huyện, Tập trung đi sâu vào chuyên đề ĐMPPGD; chuyên đề bài khó, chuyên đề luyện tập, ôn tập.
Tập trung xây dựng các chuyên đề theo nhóm chuyên môn đảm bảo mỗi môn học xây dựng được 9 chuyên đề trong 1 năm học.
- Hướng dẫn cách thức xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch tổ, nhóm, nâng cao hiệu quả sinh hoạtchuyên môn tổ nhóm.
- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra của BGH, cốt cán CM. Lên kế hoạch kiểm tra nội vụ GV theo từng kì, tháng, đảm bảo 100% GVđều được kiểm tra, tiến hành kiểm tra theo chuyên đề, định kì - Có đánh giá, RKN, phát huy những điểm mạnh, hạn chế những tồn tại, nhân rộng những điển hình tốt sau mỗi đợt kiểm tra, tăng cường KSHS để có thông tin ngược về kết quả học tập.
- Lập quỹ đề kiểm tra từ 45’ trở lên, BGH duyệt , chọn đề KT chung cho các khối lớp.
- Thực hiện tốt các đợt kiểm tra KSCL của PGD và SGD.
 2/. Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên
+ Chỉ tiêu: -100% GV được tham gia các lớp bồi dưỡng do Sở GD và PGD tổ chức: + + Giải pháp:
- Tổ chức cho Gv tham gia các lớp Bồi dưỡng công tác sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, bồi dưỡng công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, bồi dưỡng kiến thức tin học áp dụng vào giảng dạy.
- Chủ động tổ chức tập huấn cho cán bộ GV viết đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng.
- Các GV đăng ký mua tài liệu học tập BDTX theo chuyên môn được đào tạo đảm bảo đúng các yêu cầu của các cấp.
- Tổ chức tốt các chương trình tự học, tự bồi dưỡng, đảm bảo đúng thời gian quy định.
- Tiến hành tự học, tự BD, kết hợp với thảo luận theo nhóm, giải đáp thắc mắc,…
- BGH tiến hành kiểm tra định kỳ các nội dung học tập, BDTX
- Nhóm NN tiến hành xây dựng góc NN trong nhà trường đảm bảo đúng các quy định theo hướng dẫn của PGD.
- Tích cực học các chương trình bồi dưỡng theo quy định, các sách bồi dưỡng
3/. Thực hiện chương trình bồi dưỡng đổi mới phương pháp giảng dạy.
* Chỉ tiêu: - Đảm bảo đủ các yêu cầu cho việc thực hiện mục tiêu đổi mới, đảm bảo chất lượng dạy - học các lớp.
* Biện pháp:
- BGH phân công đủ GV, dạy đủ các môn quy định trong PPCT
- BGH có chương trình bồi dưỡng đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp dạy học tích cực cho mọi GV đứng lớp, đảm bảo đội ngũ GV dạy các lớp ổn định trong năm học.
Tiến hành áp dụng các chuyên đề ĐMPP dạy học trong chương trình BDTX vào thực tế giảng dạy ở các lớp, tăng cường áp dụng bản đồ tư duy trong dạy học góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy.
-Phân công các giáo viên dạy các chuyên đề trong từng tháng, HK, năm học, chú trọng sử dụng đồ dùng dạy học hiện đại , tăng số tiết dạy học theo giáo án điện tử từ 310 tiết lên 400 tiết trong toàn năm học, phấn đấu mỗi giáo viên soạn ít nhất 04 bài soạn bằng GAĐT trong mỗi học kỳ, mọi GV đều soạn và dạy được bằng GAĐT.
- Tổ chức cho GV nghiên cứu việc thực hiện chương trình mới, nghiên cứu chương trình giảm tải từ đó có kế hoạch giảng dạy bộ môn cho phù hợp.
4/. Thực hiện chương trình bồi dưỡng nâng chuẩn, xây dựng đội ngũ GV:
- Chỉ tiêu phấn đấu: Nâng số GV đạt trình độ ĐH lên 70 - 80% tổng số GV đứng lớp.
- Có ít nhất từ 1-2 GV được đi học trung cấp chính trị.
- Cử mới GV đi học chương trình đại học
       (môn: Môn ÂN: 01 đ/c, mn L sử: 01 đ/c )
- Biện pháp thực hiện:
- Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng đạo đức, tinh thần phấn đấu vươn lên học tập nâng cao trình độ, tham gia các lớp học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chính trị, đào tạo nâng chuẩn. Xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết nhất trí, mỗi thầy giáo là tấm gương sáng cho HS noi theo.
- Động viên GV đang học chương trình đại học khắc phục khó khăn hoàn thành khoá học. Có chương trình động viên , giúp đỡ các GV đang học ĐH bằng cách xếp TKB hợp lý, phân công dạy thay khi có lịch đi thi, bố trí số tiết hợp lý.
- Phân công GV đi học với số tiết phù hợp điều kiện, cho GV tham gia học các lớp đại học sắp xếp được thời gian hợp lý, hỗ trợ kinh phí giảm bớt khó khăn cho GV.
- Phân công GV đã học xong đại học giảng dạy đúng CM phát huy được kiến thức vừa học.
5/. Đổi mới công tác quản lý.
+ Mục tiêu: Quản lý nhà trường toàn diện, phấn đấu thực hiện mô hình “3 không, 5 có” tiến tới đạt trường chuẩn quốc gia.Tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý nhà trường.
+Biện pháp:
   BGH tích cực tham gia bồi dưỡng CM, các buổi sinh hoạt CM Cụm, Huyện. Tiếp cận công nghệ hiện đại trong trường học, quản lý nhà trường theo hướng hiện đại hoá.
BGH, tổ CM có kế hoạch tuần, tháng cụ thể, tập trung xây dựng và thực hiện tốt các chuyên đề trong năm học. Quản lý chặt chẽ việc thực hiện chương trình, việc soạn, giảng, chấm chữa, trả bài.
- Quản lý tốt các kì kiểm tra, vào điểm , đánh giá, xếp loại HS
- Kiểm tra toàn diện 100% GV đứng lớp, KTTD 2 tổ CM, Kết hợp các hình thức kiểm tra, công khai đánh giá, RKN trong tập thể GV.
- Phát huy đội ngũ cốt cán CM, Thanh tra CM, GVG các cấp trong các hoạt động CM.
- Sử dụng các phần mềm xếp thời khoá biểu, quản lý điểm trên máy tính, phần mềm quản lý học sinh, GV và các phần mềm khác hỗ trợ cho công tác quản lý nhà trường.
·        Phổ biến đến từng cán bộ giáo viên nắm chắc các chỉ thị của năm học:
- Quán triệt Tư tưởng chỉ đạo của ngành, tổ chức cho giáo viên học tập chính trị, quán triệt nhiệm vụ năm học của ngành, tuyên truyền sâu rộng đến giáo viên, HS và PHHS về việc: Tiếp tục tổ chức học tập quán triệt sâu sắc NQ ĐH Đảng XI và các nghị quyết của BCH TƯ khoá XI, triển khai thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm chuyển biến và nâng cao nhận thức, hành động trong đội ngũ CB GV. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc quan điểm GD toàn diện, coi trọng và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị đạo dức lối sống, cho CBGV và HS. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động hai không với bốn nội dung
Bằng biện pháp cụ thể: Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu lại qui chế xếp loại giáo viên và đánh giá xếp loại học sinh, bàn về những biện pháp cụ thể để tiến tới giáo dục đạt hiệu quả thực chất. Trú trọng đến việc ra đề ( đề ra phải đảm bảo tính khách quan, công bằng hạn chế việc coi cóp kết hợp tự luận với trắc nghiệm phù hợp với yêu cầu từng bộ môn phải được BGH hoặc TTCM duyệt trước khi coi kiểm tra).
Đề cao việc coi kiểm tra của giáo viên, yêu cầu toàn bộ giáo viên phải thực hiện nghiêm túc việc coi kiểm tra, kiên quyết xử lí nghiêm túc những giáo viên vi phạm quy chế coi kiểm tra và coi thi học kì.
Việc chấm bài phải đảm bảo khách quan không thiên vị, nhà trường sẽ xử lí nghiêm những giáo viên có biểu hiện tiêu cực trong việc chấm bài kiểm tra của học sinh.
Động viên tuyên truyền học sinh tích cực hưởng ứng phong chào chống tiêu cực trong thi cử và làm bài kiểm tra.
Động viên khuyến khích giáo viên tích cực làm mới và sử dụng Đồ dùng dạy học trong các giờ lên lớp, coi đây là một tiêu chí xếp loại GV cuối năm, tránh lối dạy thầy đọc trò chép.
Giao chỉ tiêu cụ thể cho Chi đoàn giáo viên đăng kí lịch dạy bằng giáo án điện tử.
+Thực hiện tốt chương trình BDTX
+ Công tác quản lí của BGH
- Tăng cường công tác quản lí của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như các tổ nhóm chuyên môn.
- Quản lý thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học, không cắt xén, không dồn ép chương trình. Dạy đủ số tiết theo quy định theo hướng dẫn của cấp trên về nội dung giáo dục địa phương, thực hiện nghiêm túc về dạy môn tự chọn cho HS có thời khoá biểu, có sổ ghi đầu bài được quản lí thường xuyên coi như một giờ lên lớp bình thường.
- Tiếp tục đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá học sinh 100% đề KT phải được TT hoặc BGH duyệt trước khi lên lớp.
- Đề cao vai trò của công tác chuyên môn, đặc biệt là giao khoán chỉ tiêu đến từng đồng chí cán bộ giáo viên, làm tốt công tác thi đua khen thưởng kịp thời động viên mọi người ra sức phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu nhà trường đề ra.
- Làm tốt công tác xã hội hoá GD tranh thủ sự đóng góp quan tâm giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân đối với việc xây dung cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.
- Tăng cường sự phối kết hợp của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
- Làm tốt công tác điều tra phân loại học sinh ngay từ đầu năm học để có kế hoạch BDHSG phụ đạo them học sinh yếu kém, phân công giáo viên chủ nhiệm đúng lớp, đúng người đảm bảo cho sự phát triển của lớp, của trường.
- Thường xuyên dự giờ rút kinh nghiệm, phân loại tay nghề giáo viên, phân công đúng người đúng việc, giao những công việc trọng trách cho giáo viên có năng lực, trú trọng công tác phát triển đội ngũ tai chỗ, giao chỉ tiêu cho giáo viên có kinh nghiệm kèm cặp giúp đỡ những giáo viên còn hạn chế về tay nghề.
C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG: (Bồi dưỡng trong hè có kế hoạch riêng)

Tháng
Nội dung bồi dýỡng
Thành phần
éịa ðiểm
Ngýời phụ trách
9/2011
- Bồi dýỡng về ðổi mới phýừng phỏp, thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ nóng.
- Tập huấn viết đề tài nghiờn cứu khoa học sư phạm ứng dụng
- Tập huấn cụng tỏc thanh tra.
 
 
- Tập huấn bản đồ tư duy trong dạy học và quản lớ.
Toàn thể GV
 
 
CB-GV
 
BGH, Cộng tỏc viờn TT
 
HT,PHT, cốt cán bộ môn
 Tại trường
 
 
 
 
 
PGD
 
 
TTGDTX Hải An
Lờ Thị Chiều,
Lờ Văn Triển
 
ĐC Vũ Thị Oanh, Ngụ Đức Cảnh, Vũ Trọng Dũng (PGD)
 
 
CV SGD
10/2011
- Tập huấn bản đồ tư duy trong dạy học.
- Tập huấn sử dụng phần mềm vẽ BĐTD.
- Bồi dưỡng ĐMPP.
CB-GV
 
 
 
GV
Tại trường
 
BGH, TTCM
 
Ng T Thu Hương
 
TTCM
11/2011
- Bồi dưỡng ĐMPP
- Bồi dưỡng về GD kĩ năng sống cho HS.
GV
Tại trường
TTCM
BGH
12/2011
- Học tập, nghiờn cứu quy định về đỏnh giỏ xếp loại học sinh
GV
Tại trường
BGH
01/2012
- Thực hiện bồi dưỡng chuyờn đề: dạy cỏc tiết cú thớ nghiệm thực hành sao cho hiệu quả
- Rỳt khinh nghiệm việc thực hiện một số chuyờn đề ở học kỡ 1.
GV
Tại trường
TTCM
 
 
PHT
02/2012
- Bồi dưỡng ĐMPP giảng dạy, tập trung vào việc tổ chức cỏc hoạt động học tập của học sinh phỏt huy tớch tớch cực của học sinh.
GV
Tại trường
TTCM
3/2012
- Bồi dưỡng ĐMPP giảng dạy, tập trung vào việc sử dụng cú hiệu quả đồ dựng dạy học.
- Bồi dưỡng GD kĩ năng sống thụng qua hoạt động NGLL
GV
Tại trường
PHT, TTCM
 
 
 
TTTKHXH
4/2012
- Bồi dưỡng chuyờn đề ụn tập, luyện tập.
- Nghiờn cứu, thảo luận cỏch dạy cỏc dạng bài tập theo chuyờn đề
GV
Tại trường
PHT, TTCM
 
 
 
5/2012
RKN việc thực hiện cỏc chuyờn đề
GV
Tại trường
PHT, TTCM

 
  
 
 
 Đội ngũ GV quyết định chất lượng toàn diện ở mỗi nhà trường, công tác bồi dưỡng đội ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhà trường, vì vậy mọi tổ chức trong nhà trường và các cá nhân phải khắc phục khó khăn, quyết tâm và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao./.
 
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                      NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
 
 
 
                                                                                                 Phạm Thị Bình
 
 
 
 
 
                            
 

Ngày 21/12/2011
Phạm Thị Bình  
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP
Website trường THCS An Tiến huyện An Lão - Thành phố Hải Phòng

Đ/c: Phạm Thị Bình- BTCB, Hiệu Trưởng

Địa chỉ:Thôn An Luận - Xã An Tiến - An Lão - Hải Phòng

Điện thoại: 0313772051  - Fax: ……………..